Испитниот центар за возила ги нуди следните услуги:

ADR одобрување и годишни технички прегледи на возила за пренос на опасни материи
Испитуваање на возила за превоз на лесно расипливи стоки (ATP)
АМД