Испитување на возила за превоз на одредени опасни материи (ADR)

ADR одобрување за возила за превоз на опасни материи согласно Европската спогодба за меѓународен патен превоз на опасни материи (ADR)
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Фотокопија од сообраќајна дозвола со оригинал на увид
Предходен ADR сертификат доколку го има
Копија од типско одобрение према ECR R-105 или Потврда за сообразност за возило од која може да се види дека возилото е одобрено за превоз на опасни материи (доколку е потребно)
Уверение за испитано возило за превоз на опасни материи (за возилата кои го имаат)
АМД