Испитување на возила за превоз на лесно расипливи стоки (ATP)

Испитување на возила за превоз на лесно расипливи стоки согласно спогодбата за меѓународен превоз на лесно расипливи стоки и специјалната опрема потребна за превоз од таков вид.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Фотокопија од сообраќајна дозвола со оригинал на увид
Предходен ATP сертификат доколку го има
АМД