Техничката службаги нуди следните услуги:

Идентификација и оцена на техничка состојба на возило
Единечно одобрување на возило (хомологација)
Одобрување на преправени/поправени возила (атест)
Контрола на возила за јавен превоз
АМД