Одобрување на преправени/ поправени возила (атест)

Преку нашата техничка служба можете да извршите одобрување т.е. атест кај моторните возила за вграден уред за погон на ТНГ, фолии за стакла и уред за спојување на моторно и приклучно возило
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Фотокопија на сообраќајна дозвола со оригинал на увид
Уплатница за испитување на преправено/поправено возило издадена од МВР на Р.М.
Останати документи кои зависат од видот на преправката: (прилози, пресметки, извештаи од поодлени испитувања, инженерски пресметки, елаборати и др.)
ЗА ВОЗИЛА СО ВГРАДЕН УРЕД ЗА ПОГОН НА ТНГ и
Табеларен преглед на вградените елементиод уредот за погон на ТНГ
Документ за мултивентилот вграден во резервоарот за ТНГ
Документ од редукторот -испарувачот за ТНГ
Документ за резервоарот за ТНГ
АМД