Homologacija Bitola

Единечно одобрување на возило (хомологација)

Единечното одобрување на возила е постапка во која органот за одобрување (Биро за метрологија на РМ) врз основа на наоди на техничка служба потврдува дека прегледаното единечно возило, уникатно или не, ги исполнува пропишаните барања и согласно со тоа му се издава одобрение за единечно возило.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Фотокопија на сообраќајна дозвола со оригинал на увид
Потврда за платени царински давачки
Потврда за исполнување на техничките барања издадена од производителот на возилото
Потврда за исполнување на техничките барања издадена од овластен застапник на производителот во Р.М.
Потврда за исполнување на техничките барања издадена од независна институција прифатена од органот за одобрување
АМД