Идентификација и оцена на техничката состојба на возилото

„Идентификација” е постапка во која се утврдува истоветноста на возилото и неговите основни технички податоци со помош на приложената документација и/или со проверка на податоците во регистарот на податоци на возила.
Постапката за идентификација на возилата се спроведува во рокови и за возила утврдени со член 24 од Законот за возила. „Оцена на техничката состојба на возилото” е постапка во која визуелно се проверува неговата целосност и способност за безбедно возење во сообраќајот на патиштата, односно за безбедна работа при извршувањето на земјоделски и шумски работи, како и проверка дали возилото не било преправено, односно поправано во согласност со член 19 од Законот за возила.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Фотокопија од предходната сообраќајна дозвола со оригинал на увид
Фотокопија од потврдата за сообразност за ЕУ одобрување на возилото (Certificate od conformity) со оригинал на увид
Фотокопија од влезна царинска декларација и потврда за платени царински давачки
Фотокопија од купопродажен договор или фактура
 
АМД