Kонтрола на возила за јавен превоз (Техничко-Експлоатациони услови)

Техничката служба врши контрола на посебните техничко - експлоатациони услови што треба да ги исплолнуваат моторните возила за превоз на патници и стока во јавниот патен сообраќај.
КОНТРОЛА :
На автобуси за превоз на патници
На автобуси кои превезуваат групи деца
На товарни возила за превоз на стоки
 
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ :
Фотокопија од сообраќајна дозвола со оригинал на увид
АМД