Техничкиот преглед ги нуди следните услуги:

Редовен технички преглед
Редовен технички преглед на 6 месеци
Преглед по посебни барања
Регистрација на возила
Промена на сопственост
Одјава на возила
Меѓународна возачка дозвола
Одобрение за управување со туѓо возило
АМД