Одобрение за управување на туѓо моторно возило надвор од државата

Одобрението за управување на туѓо моторно возило надвор од државата се издава според единствениот унифициран и стандарден образец на AIT - Меѓународната туристичка алијанса и FIA - Меѓународната автомобилска организација. .
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВОЗИЛО НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Сообраќајна дозвола од возилото
Лично присуство на сопственикот и лична карта
Лично присуство на корисникот и македонски пасош
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВОЗИЛО НА ПРАВНО ЛИЦЕ
Сообраќајна дозвола од возилото
Барање до АМД од правното лице или печат од фирмата
Лично присуство на корисникот и македонски пасош
ВАЖНОСТ
1 година или по барање на период од најмногу 1 година
АМД