Преглед на возило по посебни барања

Прегледот на возило по посебни барања се врши на писмено барање на сопственикот на возилото, доставено до овластеното правно лице. Прегледот се врши само на одредени системи, составни делови и самостојни технички единици, во зависност од барањето на странката.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Сообраќајна дозвола од возилото
АМД